• Zirve
KÜLTÜR - SANAT Haber Girişi : 18 Nisan 2020 08:55

Taberanı... Büyüklerimizden

Taberani (Kudduise Sirruh) büyük bir hadis, Tefsir ve Fıkıh alimidir.

--- Büyüklerimizden ---


Taberani (Kudduise Sirruh) büyük bir hadis, Tefsir ve Fıkıh alimidir. 

Bu gün İsrail sınırlarında kalan bir şehir olan AKKA'da 873 yılında doğdu. 

Şam'da Taberiye şehrine ilim tahsili için gittiğinden Taberi denildi. 

Esasen pek çok şehir dolaşarak 50 den fazla şehir gezdi. 2.000 den fazla hadis-i Şerif alimlerinden ders aldı. el-Muʿcemü’ṣ-Saġīr ve Muʿcemü’l-evsaṭ kitablarında gittiği yerleri ve hocalarını sıralamıştır. 


Talebesi Ebü’l-Abbas eş-Şîrâzî 300.000 hadis ezberlediğini ifade etmiştir. 


Kendisine bu kadar çok hadis rivayet etmesinin sebebi sorulduğunda Taberânî, bu kadar hadisi toplama uğrunda otuz yıl hasır üzerinde yatmaya katlandım demiştir. 


Müfessir olarak da tanınan Taberânî’nin büyük bir tefsir yazdığı da bilinmektedir.


Bunca zahmet, meşakkat ve hasır üstünde yaşamasına rağmen 107 adet eser yazmış ve her biri bin yıldır İslam dünyasını aydınlatmıştır. Eserleri, elden ele, sözleri dilden dile, nesilden nesile zamanımıza kadar ulaştı.


En çok bilinen eserlerinden birisi el-Muʿcemü’l-kebir olup 60.000 hadis içermiştir. 


Diğer önemli eseri el-Muʿcemü’l-evsaṭ. olup, Taberânî, “Bu kitap benim ruhumdur” demiştir. Bu kitapta da 30.000 hadis bulunmaktadır. 


Hicri 360 (m. 971) senesi de 100 yaşlarında vefât etti. İsfehan şehrinin girişinde Resûlullahın ( aleyhisselâm ) Eshâbından olan Hammâd ed-Devrî'nin radıyallahü anh kabri yanına defnedildi.


Bir gün İmâm-ı Taberânî, İmâm-ı Ebû Bekr-i Mukrî, ve Ebû Şeyh ile mescidi se’âdette oturuyorlardı. Birkaç günden beri aç idiler. Yatsı namazından sonra İmâm-ı Ebû Bekr, dayanamadı. çok sıkılmış bir hâlde: “Açım yâ Resûlallah” dedi ve, bir köşeye çekildi. İki arkadaşı kitap okuyorlardı. Seyyidlerden bir zât, iki hizmetçisi ile gelerek “Kardeşlerim! Dedem Resûlullahtan (aleyhisselâm); aç olduğunuz için yardım istemişsiniz. Biraz uyumuştum. Sizi doyurmamı emir buyurdu” dedi ve getirdiklerini beraber yediler. Artanı da bırakıp gitti.


Rivaet ettiği hadisi şeriflerden örnek: 

“Ben, kıyâmet gününde yerdeki ağaç ve kum sayılarından daha fazla şefaat ederim.


“Vâ’iz, (Nasihat) olarak ölüm yeter.”Mehmet KARAGÖZ